OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA
“MOJA PANTENOL PRIČA”

1. Organizator

1.1 Organizator je doneo odluku o organizovanju nagradnog konkursa pod nazivom “Moja Pantenol Priča” (U daljem tekstu „Konkurs“), koji će se sprovesti po ovde utvrđenim pravilima (u daljem tekstu „Pravila“).

1.2 Naziv Konkursa je “Moja Pantenol Priča”, a organizuje ga privredno društvo Galenika a.d. Beograd,  i kao jedini isključivi organizator konkursa snosi svu odgovornost koja može nastati u vezi sa Konkursom, a u skladu sa zakonom i ovim Opštim pravilima (u daljem tekstu: “Organizator”).

1.3 Organizatoru u realizaciji konkursa tehničku pomoć pruža privredno društvo Evoke doo, budući da se nagradni konkurs  “Moja Pantenol Priča” sprovodi posredstvom sajta www.pantenol.rs kojim administrira privredno društvo Evoke doo. Privredno društvo Evoke doo nije organizator, niti koorganizator Konkursa, niti snosi bilo kakvu odgovornost za predaju nagrada učesnicima u konkursu niti za bilo kakvu naknadu eventualne štete učesnicima u Konkursu, već isključivo pruža tehničku pomoć Organizatoru za sprovođenje Konkursa. Organizator je jedini odgovoran za predaju nagrada učesnicima Konkursa, u skladu sa ovim Opštim pravilima.

1.4. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

2. Pravo učestvovanja na Konkursu

2.1 Pravo učešća – “Učesnik” na nagradnom Konkursu imaju sledeća lica:

  • državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
  • državljani Republike Srbije sa prebivalištem i/ili boravištem van teritorije Republike Srbije i
  • strani državljani sa prebivalištem i/ili boravištem na teritoriji Republike Srbije.

2.2 Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

  • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi bračni ili vanbračni drugovi, roditelji i deca.
  • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.
  • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili na drugi način rade kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji Konkursa, i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, te njihovi njihovi bračni i vanbračni drugovi, roditelji i deca.

3. Trajanje konkursa

3.1 Konkurs počinje 23.05.2021. godine u 00:01 časova i završava se 31.12.2022. godine u 23:59 časova.

3.2 Lista dobitnika nagrada biće objavljena na sajtu www.pantenol.rs.

4. Mehanizam nagrađivanja i vrste nagrada

4.1. Mehanizam nagrađivanja

Da bi učesnik učestvovao u nagradnom konkursu, potrebno je da na sajtu www.pantenol.rs odgovori na tri obavezna pitanja – ime i prezime, kontakt telefon, e-mail adresa. Učesnik može označiti opciju „Želim da ostanem anoniman/na“, pri čemu se njihovo ime i prezime ne prikazuje javno na sajtu.

Učesnik učestvuje u nagradnom konkursu time što prilaže svoj foto, video ili tekstualni sadržaj na temu  „Moja Pantenol priča“. Foto, video ili tekstualni sadržaj koji konkuriše za nagradu, objavljeni od strane učesnika, mora biti originalni, ovlašćeni ili lično kreiran od strane učesnika. Učesnik je dužan da pribavi sve neophodne saglasnosti lica čiji se lik ili ime pojavljuju u tekstu, na videu ili na fotografijama (ako ih ima), kao i sve druge neophodne saglasnosti, u skladu sa zakonom. Učesnik je upotpunosti odgovoran ukoliko nepoštovanjem ovih pravila i zakona objavi nečiji foto, video ili tekstualni sadržaj bez valjanog ovlašćenja, kao i ne pribavi sve neophodne saglasnosti lica čiji se lik ili ime pojavljuju u tekstu, na videu ili na fotografijama (ako ih ima) , te Organizator ne može trpeti nikakve štetne posledice zbog nepostupanja učesnika.

Svaki priloženi sadržaj učesnika se u ne dužem roku od 72h proverava od strane Oranizatora. Organizator neće uzimati u obzir, odnosno zadržava pravo da diskvalifikuje i ne objavi tekstualni, foto ili video sadržaj koji imaju neprikladan sadržaj (komuniciraju govor mržnje, nasilje, diskriminaciju i drugi tip sadržaja koji nije u skladu  sa vrednostima Organizatora), kao ni sadržaj koji je indentičan ili podseća na video, foto ili tekstualni sadržaj koji je već objavljen na sajtu www.pantenol.rs.

Tokom svakog kalendarskog meseca, Organizator nagrađuje tri  „Moja Pantenol Priča“ sadržaja – jedan tekstualni, jedan foto i jedan video sadržaj. Sadržaji moraju biti priloženi, provereni i objavljeni na sajtu www.pantenol.rs u toku navedenog meseca.

4.2. Nagrade nagradnog konkursa “Moja Pantenol Priča”

Broj „sviđanja“ sadržaja predstavlja kriterijum prema kome se definiše lista učesnika koji su osvojili nagrade za određeni mesec. Tri priče koje prikupe najviše „sviđanja“ u toku određenog meseca biće nagrađene sa Pantenol promotivnim poklon paketom u vrednosti 4.071,60 RSD sa PDV-om. Poklon paket sadrži 4 proizvoda kompanije Galenika (Pantenol krem, Pantenol rastvor, Pantenol mast, Pantenol oriblete) u brendiranoj Pantenol kutiji.

*Spisak dobitnika „Moja Pantenol priča“ poklon paketa za određeni mesec se objavljuje do petog kalendarskog dana narednog meseca do 23:59h putem sajta www.pantenol.rs, u sekciji „Nagrađene Pantenol priče“. U toku određenog meseca, jedna osoba može biti dobitnik samo jednog poklona (nezavisno od broja “sviđanja” i odobrenih kreiranih foto-video-tekstualnih priča).

4.3. Ukoliko učesnik primeti da se na sajtu www.pantenol.rs ne nalazi njegovo ime/sadržaj, da je oštećen ili mu nije jasno zašto je uklonjen može da pošalje privatnu poruku na Facebook stranici https://www.facebook.com/galenikars.

5. Način i rok predaje nagrada

5.1 Organizator će nagrade iz člana 4.2. dostaviti dobitnicima nagradnog Konkursa na kućnu adresu u roku od 30 dana nakon završetka kalendarskog meseca za koji su se učesnici Konkursa kvalifikovali.

5.2 Ukoliko Organizator 7 dana od dana objavljivanja rezultata, ne može da stupi u kontakt (e-mail ili telefonski poziv) sa dobitnikom nagrade, automatski stiče pravo da pozove drugog dobitnika.

5.3 Prilikom preuzimanja Pantenol poklon paketa pobednici Konkursa će se legitimisati odgovarajućom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš). Poklon paketi se šalju poštom, a pobednici Konkrusa imaju obavezu da popune dostavljeni formular i da ga pošalju nazad Organizatoru o trošku Organizatora, u suprotnom gube pravo na nagradu.

Podaci za nagradni Konkurs: “Moja Pantenol Priča”

Organizator: Galenika a.d. Beograd, Batajnički drum bb, 11080 Beograd

Ime i prezime dobitnika:

 

JMBG ili broj pasoša:

 

Adresa prebivališta:

 

Grad i poštanski broj:

 

Datum ostvarivanja nagrade:

 

Datum preuzimanja nagrade:

 

Vrsta nagrade i vrednost:

 

Svojim potpisom na ovom formularu se saglašavam, razumem i potvrđujem da:

– sam preuzeo nagradu;

– dobijenu nagradu ne mogu zameniti za gotovinu ili za bilo koju drugu nagradu;

– prestaju sve dalje obaveze Organizatora Konkursa prema meni, a sve u skladu sa pozitivnim propisima;

– će Organizator prikupljene podatke iz formulara koristiti isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Opštim pravilima nagradnog konkursa.

5.4 Osim dobitnika lično, nagradu će moći da preuzme osoba koja ima punomoćje izdato od strane dobitnika čiji je potpis overen od strane javnog beležnika.

5.6. Dobitnici moraju preuzeti nagrade u roku od 30 radnih dana od momenta kontaktiranja od strane Organizatora, ukoliko to ne učine u navedenom roku prestaju obaveze Organizatora da uruči nagradu.

5.7. Momentom preuzimanja nagrade od strane dobitnika smatraće se da je Organizator u potpunosti ispuni obaveze prema dobitniku predviđene zakonom i Opštim pravilima ovog Konkursa.

5.8. Ako je dobitnik osoba delimično ili potpuno lišena poslovne sposobnosti, za uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uza davanje na uvid dokumenta o potvrdi identiteta (lična karta, izvod iz matične knjige rođenih) obavezno je prisustvo roditelja odnosno staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (lična karta ili pasoš) ili njihovo specijalno punomoćje na kojoj je potpis overen od stane javnog beležnika.

5.9. Nagradu nije moguće preneti na treće lice, odnosno, samo je dobitnik može iskoristiti.

5.10. Organizator snosi troškove dostave Pantenol poklon paketa.

5.11. Organizator nagradnog Konkursa plaća porez na dohodak građana na prihod ostvaran od nagrada, a sve u skladu sa pozitivnom propisima.

5.12 U slučaju nepovoljnih tržišnih uslova koji mogu da utiču na uručivanje nagrade dobitiku, nagrada može biti zamenjena drugom nagradom, koja je slične tržišne vrednosti, prema proceni Organizatora.

6. Lični podaci

6.1 Učestvovanjem na Konkursu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu.

6.2. Učesnici Konkursa pristaju da se njihovo ime i prezime objavljuju javno uz njegovu „Pantenol priču“ na sajtu www.pantenol.rs ,vremenski i prostorno neograničeno a u skladu sa ovim opštim pravilima nagradnog konkursa i važećih zakonskih akata.

6.3 Dobitnici nagrada pristaju da se njihova imena i lični podaci javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime, slika, video materijal, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost a vezani su za Konkurs, te da se mogu od strane Organizatora koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade i/ili prethodne saglasnosti učesnika, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.

6.4 Učesnici i dobitnici nagrada na ovom Konkursu saglasni su da je sav materijal vlasništvo Organizatora, te se obavezuju suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala, sve u skladu sa važećim propisima.

6.5. Organizator će čuvati podatke o ličnosti onoliko vremena koliko je, shodno odredbama ovih pravila, potrebno za sprovođenje nagradnog konkursa i za dodelu njime predviđenih nagrada, odnosno duže shodno zakonskim obavezama Organizatora nagradnog konkursa. Lični podaci učesnika Konkursa, kao i podaci o ličnosti dobitnika se čuvaju ograničen vremenski period u skladu sa relevantnim zakonima.

7. Pitanja u vezi Konkursa

7.1. Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na Facebook stranici https://www.facebook.com/galenikars u okviru privatne poruke.

8. Završne odredbe

8.1 Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.

8.2 Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem FB internet stranice Organizatora https https://www.facebook.com/galenikars i sajta www.pantenol.rs .

8.3 U slučaju spora između Organizatora i učesnika Konkursa nadležan je privredni sud u Beogradu.

U Beogradu, 20.05.2021. godine